درام

درام شناسان جهان شاکله‌ی اصلی نمایش را متشکل از هفت جزء می‌دانند که عبارتند از :

1- نهاد مایه (theme) ،موضوع
2- بن اندیشه (
theme) ، معنی و پیام
3- نقشه‌ی داستانی یا پیرنگ (
Plot)
4- شخصیت (
Character)
۵-زمان و مکان (Time and place) 
 6- فضا و حالت ( atmosphere and mood) 
 7- گفتا شنود ( دیالوگ Dialogue)

درام عمل است (ریشه درام در زبان یونانی به معنای عمل می‌باشد)؛ عملی معطوف به هدف و این هدف چیزی جز افشاگری نیست. عمل درام نویس داوری نیست؛ بلکه شهادت دادن است و آن چه را که از زشتی‌ها و پلیدیها شهادت می‌دهد به عنصری از اعتراض می‌آمیزد

درام  به زیر مجموعه‌های تراژدی، کمدی و ملو درام تقسیم می شود

/ 0 نظر / 4 بازدید