نزدیک

یاد من کن که سحر نزدیک است

سر بزن راه اگر نزدیک است

عقل هر بار به دل می گوید

نرو جایی که خطر نردیک است

دار یک واژه ی بی معنا نیست

تا طنابش به اثر نزدیک است

بی تب عشق خطا کردن بود

دست وقتی به کمر نزدیک است

راه برگشت نداری گاهی

دزد وقتی به گذر نزدیک است

 

15/6/92

 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید