زاد و ولد

بستن لوله ی مردان و زنان جرم شده

با دو فوریت مجلس شده تصویب ، سریع

نیست که دوره ما زاد و ولد عالی بود

حال افتاده عدد رو به سراشیب ، سریع

رتبه اول سد سازی دنیا داریم

دارد این .. نه به نظر نیست که آسیب ، سریع

حال یک حادثه در حال ظهور است چنان

شده این بار پر از نشر اکاذیب ، سریع

اختیار است که با جبر بیفتیم در آن

برسد حاصل تزویج به ترکیب ، سریع

بارور کردن تخمک به خدا نیست ثواب

چه کسی گفت بزاییم به ترتیب ، سریع ؟

قافیه رنگ عوض کرد در این فاصله ها

باید اینجا برساند به مفاهیم ، سریع

نسل ما سوخت در ان همهمه ی بی بنیاد

رشد بی بستر جمعیت و تنظیم  ، سریع

قاچاق کاندوم و ال دی بدهد سود زیاد

بشود نقشه این قائله ترسیم ، سریع

گر چه محروم شدیم از همه ی کالا ها

نیست این جنس در این مرحله تحریم ، سریع

ملت ما پی هم زیر تورم زایید

نشود در پی تهدید تو تسلیم ، سریع

حال ای مجلسیان راه به جایی نبرید

بهتر این است شود رابطه ترمیم ، سریع

آنچه کردید منافات اساسی دارد

رشد فرهنگ بخواهید به تصمیم ، سریع

 

7/4/93

 

 

/ 0 نظر / 26 بازدید