در دنیای سنتی

در دنیای سنتی

پیوند ها نسبی یا سببی بودند

جز این خشم خدایان را بر می انگیخت

ولی ..

در دنیای مدرن شکلی جدید آفریده شد  

پیوندی از جنس انسانیت

هدیه بزرگ تمدن بشری

پیوند ما

پیوند اعضا بود

 

19/1/1392

تقدیم به عسل بدیعی

 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید