همزاد

پشت در ، در انتظار اولین دیدار بود

اولین دیدار او پیوسته بی تکرار بود

التهابی در پی ِ آیا و اما ، یا که نه ..

مثل اینکه این مزاحم هم کمی بیمار بود

چند روزی بود از این آشنایی می گذشت

گرچه عمق دوستی در بینشان بسیار بود

می شود آیا شبیه زاد و رود طایفه

لحظه ها از فکر های مختلف تبدار بود

گوشیش لرزید در دستش " رسیدم ،داخلی"

نقطه ای پایان برای فاعل اسرار بود

پله پله با عبور لحظه ها آرام شد

واقعا همزاد شاعر نیز خوش گفتار بود

....

نیمه سیب خدا را یک نفر گم کرده است

کاش چشمانی مراقب تا ابد بیدار بود

 

/ 0 نظر / 4 بازدید