نوید - امید

از خاطرات کودکیم می گویم

رویاهای کودکی که امید هایش در فضا سیر می کرد و

گوشه انباری خانه

برای خود آزمایشگاهی به پا کرده بود

اما جنگ بود که تمام امیدهایش را می بلعید ..

امروز اما فر زندان ایران

نوید تازه ای می دهند

که نتیجه رویاهایمان را

درتسخیر فضامی جویند

تا به چشم برهم زدنی

کیهان را در نوردیم

 

18/7/90

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید