لاکو

هی نوگو که بی خیالم بی خیال

تی واسی راهی ببم ایم شومال

می هوای بداری شاعرَ بوم

می هوای نداری بِ ضد حال

لاکو جان شاعری بی خودی نبه

می بهانه گیرِ تی گوشه ی خال

هر کسی مرا دینه تعجبِ

چومان میان داره صد تا سوال

میرزا قاسمی چاکون آمن دارم

باقالی خوروش خایم ، ماهی کفال

حسودی کنان تهران دختران

چی بوکودی که بیگیفتم پر و بال

فراسم چراغ باور سفره بچین

تی وسی راهی ببوستم بی خیال

 

18/7/93 تجریش ساعت 10:30 علی خوش گفتار


/ 0 نظر / 29 بازدید