هنرمند 1

هنرمند

مثل زنبور عسل است

         نیشش

             به قیمت جانش

                    تمام می شود

 تا

    از هنرش

         عشق

            و حقیقت

                   دفاع کند

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید