وایبری

سرزمین وایبری ها وایبر است

ناجی دنیای عصر حاضر است

احمد و محمود یا حتی ندا   

مائده با دوستان ناصر است

مریم و ساناز شوخ و شنگ و ناز

طرح الحاقی برای یاسر است

می رسد آنلاین اخبار جدید

سرعت اینترنتی تا قادر است

یک نفر مشغول نقاشی و عکس

دیگری در جمع حتی شاعر است

یک نفر لاغر بلند و نازک است

یک نفر چاق و شبیه تانکر است

یک نفر ژولیده  و بی ادعا 

دیگری با یک لباس فاخر است 

یک نفر از اولین دوستان

یک نفر در این توالی آخر است

یک دلی از حرفها پیداست چون

مخلص جمع عزیزان چاکر است

یک نفر آتش بیار معرکه

آن یکی پاروی دست شاطراست

گاهی گاهی جمله ای یا نکته ای

شامل اقدام صدها فیلتر است

می شود سنجید و بعدش گفت که

یک نفر با آمپر و بی آمپر است

گاه گاهی ساکت و گاهی شلوغ

هر کسی در پیج یاران حاضر است

مخ زنی کار عجیبی نیست چون

می زند مخ را کسی که ماهر است

دوره های قبل صدها اسب بود

اپس اما ساز و کار وایبر است

 

22/5/93

قیطریه ساعت 11 صبح

 

/ 0 نظر / 21 بازدید