چراغ راهنمایی

طرح غافلگیری پشت چراغ

 می کند راننده ها را نقره داغ

می رود تا صفر می ماند سپس

سبز و قرمز از تو می گیرد سراغ

 

مانده ام دیگر شمارشگر چرا

راه می بندد به روی جاده ها

یک نفر می گفت هوشش مند نیست

تا که باشد ناجی وقت شما

چند روز پیش دیدم ناگهان

یک پلیس آمد ولی آژیر کشان

گفت رد کردی چراغت قرمز است

گفتم انگاری دوان بوده دوان

 

بر تقاطع کاشکی پل می زدند

بر سر هر جاده کاکل میزدند

بعد ان هم از برای سرخوشی

گوشه گوشه تاجی از گل می زدند

 

6/2/91

/ 0 نظر / 5 بازدید