شش نفر

شش نفر را ظرف شش ساعت گرفت

مثل آب خوردن و راحت گرفت

شش نفر رقاص را در پشت بام

با همان هیبت همان کسوت گرفت

شادمانی را نباید در عوض

در پی اقدام با وحشت گرفت

صورت این مسئله سخت است چون

کی ؟ !کجا ؟! با چی؟!  سر فرصت گرفت

نکته ای در ماجرا پنهان شده

نکته اش را ذهن من مثبت گرفت

می شود اینکار ها را در وطن

در تمام سطح با وسعت گرفت

فی المثل در اختلاس بانک ها

پول را در مچ پس از سرقت گرفت

یا که در حین فرار از وطن

گوی ها را در پی سبقت گرفت

می شود با طرح های اینچنین

حق مردم را از این ملت گرفت

می شود اقدام را گسترده کرد

ایده ها را در دل صنعت گرفت

خودروی ملی که ملی نیست هست ؟

می شود فرمان از این نکبت گرفت

می شود تولید را بهتر کنیم

بر سراپایش کمی هیبت گرفت

سایه ای شد بر سر فرهنگ تا

با درخت فهم آن قامت گرفت

ظرف شش ساعت اگر شد در جهان

با همین ثروت کمی قدرت گرفت

می توان پایه گذار عشق بود

از تمام مردمان بیعت گرفت

از تمام آنچه بر ما رفته است

می شود این روزها عبرت گرفت

مطلق روی زمین تنها خداست

درد را باید به هر نسبت گرفت

می رسد الهام در من بی خیال

کاش می شد از اجل فرصت گرفت

 

11/3/93

 

 

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید