سطل

بیمار ای اس ال چه ربطی داشت با سطل

با آب یخ آمد ولی در ماجرا سطل

نام سه کس را می برند و بعد آن هم

خالی کند این قصه را روی شما سطل

باور نمی کردم که سرما چیز خوبی است

از اصل خود افتاده اما چون جدا سطل

کارش کشیده شد دورن ماجرایی  

حتی به کل کل می کشد در انتها سطل 

باید خودش این ماجرا را جمع می کرد

شاید که ..  روزی می شود دیگر رها سطل

 

5/6/93 پاسداران ساعت 9 شب

/ 0 نظر / 24 بازدید