سال بز 2

سال بزمی آید و جفتک پرانی می کند

قیمت اجناس هم ما را روانی می کند

از ترافیک گزینه آخرش رد می شود

 تا به سین هفت نوروزی تبانی می کند

می کشد دنبال خود در مرغزار زندگی 

سرخوش از این کار سالی شادمانی می کند

دوست دارد می پرد یا دوست دارد می جهد

لرز هم دارد ولی شیرین زبانی می کند

بز خری یا بز فروشی اتفاقی خوب نیست

با همین اوصاف بز هم زندگانی می کند

شاخ خود را یازده است قایم کرده است

بعد از این یک سال آنرا بایگانی می کند

من دراین مفهوم ماندم یوز ایرانی چرا

باز هم اظهار عجز و ناتوانی می کند

گاه گاهی گوشه ای از کشور ایران کسی

با تفنگ و دام خود نامهربانی می کند

فوتبال ما پی جام جهانی می دود

در میان باشگاههایش شبانی می کند

با همین اشعار حتی بی خیال از شعر بز

شاعری آهسته خود را جاودانی می کند

 

26/11/93 علی خوش گفتار قیطریه ساعت 13:15

/ 0 نظر / 40 بازدید