قبله

قبله را کج می کنم سوی وطن

رو به سوی خاک ایران کهن

رو به ایمان تمام مردها

رو به زنها بانوان شیر زن

 سجده بر منشور حق باشد روا

تا نباشم رو به سوی اهرمن

در طواف کعبه بتها زنده اند

در حقیقت با لباسی چون کفن

هر کسی رو به عربها می کند

باید او را خواند دزد و راهزن

بانیانش وحشی و درنده اند

آنقدر ها که نیاید در سخن

قبله را کج کن به سوی میهنت

تا بروید باغ گل از نسترن

تا نریزد آبروی مردمت

تا نیفتادی به دامان لجن

قبله ما در دل ایران ماست

رو به ایران کن به ایران کهن

 

علی خوش گفتار - 22/1/94 قیطریه ساعت 14 

 


/ 0 نظر / 37 بازدید