روشنفکری

نا جوانمردانه

زخمی قرن تهاجم هستی  

آی روشنفکری آی روشنفکری

مردم ما

پی نان و شکم و فرزندند

فکرها بایکوت اخلاق است

روح خوشبختی مردم

پول است

فکر اینجا مرده

کار با بیل چه ارزش دارد !!!

متفکر مرده

هنر و عشق چه سرگردانند

آی روشنفکری

تا کجا خاموشی

تا کجا تاریکی

کشور ما باید

مردم ما باید

با تو در پهنه ی گیتی

به تعالی برسد

به تقابل برسد

ما به هم محتاجیم

بحث مسئولیت ما اینجاست

جایگاه تو بزرگ است و بلند

نام تو شوخی نیست

نام تو ملعبه نیست

آی روشنفکری

هر چه نادانی هست

هر چه بی فکری هست

ذهن بی غیرت هر کس باشد

با دم تیغ حقیقت بزنش

راست چو سرو بلند

تا ابد زنده و پا برجایی

سایه زندگی و شور و حیات  

سایه ی عشق بگستر به همه

آی روشنفکری

 

15/1/1392

/ 0 نظر / 23 بازدید